25 Mukjizat Nabi dan Rasul Allah SWT

Assalamu'alaikum Wr Wb Sahabat Islam. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberi kesehatan yang panjang dan diberi rejeki yang lancar oleh Allah SWT, pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang 25 MUKJIZAT PARA NABI DAN RASUL ALLAH. mari langsung saja simak kisahnya berikut ini.Sebelum kita menjelaskan nama-nama nabi dan rasul lengkap dengan mukjizatnya, perlu sahabat islam ketahui terlebih dahulu apa itu mukjizat?
Pengertian Mukjizat ialah suatu kejadian yang luarbiasa dialami para Nabi dan Rasul karena kehendak Allah SWT sebagai pembuktian atas kebenaran dan keabsahan risalah yang mereka sampaikan. Karena tidaklah mudah perjuangan yang dilakukan para Nabi dan Rasul dalam menyampaikan risalah, dimana banyak sekali pertentangan dari masyarakat atas mereka. Banyak sekali yang menghina dan menganggap bahwa ajaran yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul adalah hanya kebohongan semata, bahkan masyarakat menganggap hal itu adalah sihir.
Untuk itu, Allah SWT memberikan mukjizat-mukjizat bagi para Nabi dan Rasul tersebut untuk membuktikan kebenaran tentang kenabian dan kerasulan utusan-Nya,  serta untuk melemahkan tuduhan dari kaum-kaum yang ingkar kepada rasul, melalui kejadian atau peristiwa besar yang luar biasa.
Mukjizat ini hanya diberikan Allah SWT kepada Nabi dan Rasul-Rasul Nya. Sedangkan kepada manusia tidak diberikan mukjizat, maka apabila manusia tersebut diberikan suatu kejadian yang luar biasa oleh Allah SWT, kejadian itu dinamakan sebagai karomah (bukan mukjizat). Karena mukjizat hanya diberikan kepada nabi-dan rasul Allah. Seperti Firman Allah SWT yang tertulis dalam Al-Qur’an surah Al-Mu’min ayat 78:
Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu, di antara mereka ada yang Kami ceritakan kepadamu dan di antara mereka ada (pula) yang tidak Kami ceritakan kepadamu. Tidak akan dapat bagi seorang rasul membawa suatu mukjizat, melainkan dengan seizin Allah,  maka apabila telah datang perintah Allah, diputuskan (semua perkara) dengan adil, Dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil.” (QS. Al- Mu’min ayat 78).

Inilah Mukjizat-Mukjizat para Nabi dan Rasul ALLAH.
 1. Mukjizat Nabi Adam Alaihissalam. Ada beberapa keistimewaan yang ada pada diri nabi Adam diantaranya adalah : Nabi Adam merupakan manusia serta khalifah pertama yang diciptakan Allah SWT dari segumpal tanah. selain itu Allah SWT telah melengkapi penciptaan nabi Adam dengan rahasia ma’rifat ketuhanan yang tidak ada makhluk lain serta para malaikat yang mampu menandingi hal tersebut.Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 30:
Artinya: “Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para Malaikat: “Aku akan ‎menciptakan seorang khalifah di bumi”. Para Malaikat berkata: “Apakah ‎Engkau akan menciptakan orang yang akan membuat kerusakan di dalamnya ‎dan mengalirkan darah, sementara kami selalu bertasbih dengan memuji-Mu ‎serta mengagungkan-Mu. Allah berkata: “Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui.” (QS. Al- Baqarah: 30).

2. Mukjizat Nabi Idris Alaihissalam. Nabi Idris adalah keturunan keenam Nabi Adam, dan beliau merupakan Nabi pertama yang diangkat Allah SWT dari garis keturunan Nabi Adam. Ada beberapa keistimewaan yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Idris yaitu berupa kepandaian, kejujuran, kemahiran, serta kemampuan dalam menciptakan hal-hal yang dapat memudahkan kegiatan manusia. Nabi Idris juga dianggap sebagai orang pertama yang pandai menulis, orang pertama yang pandai menjahit dan memakai pakaian berjahit, juga orang pertama berpikir seperti ilmu perbintangan, ilmu berhitung dan lain sebagainya.

3. Mukjizat Nabi Nuh Alaihissalam. Nabi Nuh mendapat mukjizat dari Allah SWT berupa keselamatan dari adanya banjir bandang sebagai bentuk adzab dari Allah SWT bagi kaum Nabi Nuh yang mengingkari ajaran-ajaran yang dibawa beliau waktu itu, dimana sebagian  manusia binasa dan musnah dalam peristiwa tersebut. sementara Nabi Nuh dan pengikutnya yang setia bersama para binatang selamat didalam kapal yang mereka buat.

4. Mukjizat Nabi Hud Alaihissalam. Nabi Hud adalah ialah Allah SWT bagi kaum Add yang merupakan orang-orang hidup dalam kemewahan dan suka berfoya-foya. Nabi Hud mengajak agar mereka (kaum Add) menyembah hanya kepada Allah SWT serta  meninggalkan perbuatan syirik yang menyekutukan Allah, dan meninggalkan segala bentuk kemaksiatan.
Tetapi banyak dari kaum tersebut memiliki hati yang telah mati dan sekeras batu, mereka tetap memegang teguh kesesatan dan penyimpangan, yaitu dengan menyembah berhala.Dan pada akhirnya Allah SWT menurunkan Adzab bagi mereka yaitu berupa badai panas yang berkepanjangan yang membuat sumur serta sumber-sumber air mengering, serta banyak tanaman dan buah-buahan yang mati. Lalu Allah menurunkan awan hitam yang dikira sebagai anugrah berupa hujan bagi kaum tersebut.
Tetapi sebenarnya itu adalah adzab dari Allah SWT berupa awan hitam disertai dengan badai topan dan petir yang akhirnya membinasakan kaum yang mengingkari ajaran yang dibawa Nabi Hud. Sementara Nabi Hud dan pengikutnya selamat dan berhijrah ke tempat lain


5. Mukjizat Nabi Saleh Alaihissalam. Mukjizat yang diberikan Allah SWT kepada nabi Saleh adalah berupa Onta betina yang lahir dari celah-celah batu sebagai tanda-tanda kebesaran dari Allah bagi kaum Tsamud, dimana Nabi Saleh diutus Allah SWT untuk menyampaikan risalahnya. Allah SWT berfirman :
"Dan (Kami telah mengutus) kepada kaum Tsamud saudara mereka Shaleh. Ia berkata: Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, (yang karenanya) kamu akan ditimpa siksaan yang pedih." (QS. Al-A'raf ayat: 73)

6. Mukjizat Nabi Ibrahim Alaihissalam. Nabi Ibrahim dikenal sebagai bapak para Nabi. Dia dihormati oleh pemeluk 3 agama, yaitu Islam, Kristen dan Yahudi. Nabi Ibrahim lah yang membangun Ka'bah di kota Mekkah. Nabi Ibrahim merupakan nabi utusan Allah SWT bagi kaum yang hidup pada zaman kekuasaan Raja Namrud bin Kan’an, dimana masyarakat dari kaum tersebut banyak yang menyembah berhala. Salah satu cara yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim untuk menyadarkan kaum tersebut adalah dengan menghancurkan berhala-berhala yang disembah, dan hal itulah yang membuat kaum serta raja Namrud menjadi sangat marah dan akhirnya memutuskan untuk menghukum Nabi Ibrahim dengan cara membakar beliau. Saat itulah mukjizat dari Allah SWT turun. Atas perintah Allah, api menjadi dingin dan Ibrahim pun selamat dari api yang membakarnya.


7. Mukjizat Nabi Luth Alaihissalam. Nabi Luth merupakan utusan Allah SWT bagi kaum sodom dan Gomorrah yang memiliki perilaku yang menyimpang. Dan ketika Nabi Luth menyerukan agar kaum tersebut meninggalkan kebiasaan buruk nya, justru Nabi Luth mendapatkan perlakuan buruk dari kaum tersebut, yaitu mengusir Nabi Luth dan pengikutnya dari kota tempat mereka tinggal.
Allah pun menurukan adzab bagi kaum sodom dan Gomorrah berupa gempa bumi yang dahsyat yang disertai dengan hujan batu sijjil dan angin kencang yang pada akhirnya menghancurkan dan membinasakan penduduk kota tersebut kecuali Nabi Luth dan pengikutnya.

8. Mukjizat Nabi Ismail Alaihissalam. Mukjizat yang diterima nabi Ismail dari Allah SWT adalah berupa keselamatan ketika ayahnya (Nabi Ibrahim) hendak menyembelihnya sebagai kurban atas perintah Allah SWT. Ketika hendak disembelih, Allah SWT menggantikan Nabi Ismail dengan seekor kambing (domba), yang akhirnya menjadi cikal bakal ibadah Idul Adha.

9. Mukjizat Nabi Ishaq Alaihissalam. Nabi Ishaq adalah putera dari Nabi Ibrahim dan adik dari Nabi Ismail. Semasa hidupnya, Beliau menemani Nabi Ibrahim dalam menyampaikan dakwah. Akan tetapi istrinya yang bernama Rafqah binti Batu’il adalah seorang wanita yang mandul. Dan atas do’a yang dipanjatkan Nabi Ishaq kepada Allah SWT, akhirnya Istrinya dapat menangdung dan melahirkan anak kembar yaitu ‘Iishuu yang merupakan nenek moyang bangsa Romawi dan Ya’qub yang merupakan nenek moyang Bani Israil.

10. Mukjizat Nabi Yaqub Alaihissalam. Nabi Yaqub adalah anak dari Nabi Ishaq dan ayah dari Nabi Yusuf. Nabi Yaqub dikarunia 12 orang anak, dan sebelum wafat, beliau berwasiat kepada putra-putranya, dimana hal tersebut tercantum dalam QS Al- Baqarah ayat 133:
"Adakah kamu hadir ketika Ya´qub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya: Apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab: Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishaq, (yaitu) Tuhan Yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya." (QS. Al-Baqarah ayat: 133)

11. Mukjizat Nabi Yusuf Alaihissalam. Nabi Yusuf dikaruniai Allah SWT dengan wajah yang tampan, sehingga banyak kaum wanita termasuk ibu angkatnya yaitu Ratu Zulaiha tertarik padanya. Selain itu, ia juga merupakan seorang penafsir mimpi yang handal, dimana suatu ketika Nabi Yusuf pernah menafsirkan mimpi dari Raja Mesir. sehingga dengan kemampuannya dia sangat dihormati oleh masyarakat sekitarnya.

12. Mukjizat Nabi Ayyub Alaihissalam. Nabi Ayyub merupakan salah seorang nabi yang terkenal kaya raya, hartanya melimpah, ternaknya tak terbilang jumlahnya. Namun demikian ia tetap gemar berbuat kebajikan, tekun beribadah, suka menolong orang yang menderita, terlebih dari golongan fakir miskin. Namun kesejahteraan ini tidak membuatnya Nabi Ayyub sombong, hal ini yang mendorong iblis untuk menggodanya.
Singkat cerita ujian pun datang kepada nabi ayyub, seluruh harta kekayaan yang dimiliki Nabi Ayyub habis terbakar, setelah itu Nabi Ayyub terserang penyakit kulit hingga 80 tahun lamanya. Namun dia dan istrinya yang setia, Rahmah, tetap bertawakal kapada Allah SWT. Sampai akhirnya Allah berfirman agar Nabi Ayub menapakkan kakinya ditanah. kemudian dari tanah tersebut keluar air yang dapat menyembuhkan penyakit yang dideritanya selama 80 tahun. Dari kisah itulah nabi Ayyub dapat dilihat sebagai utusan Allah SWT yang dianggap paling sabar dalam menghadapi cobaan.

13. Mukjizat Nabi Syuaib Alaihissalam. Allah telah menyelamatkan Nabi Syuaib dan pengikutnya dari adzab Allah SWT yang menimpa kaum Madyan tempat beliau diutus untuk menyampaikan ajarannya, yaitu berupa badai panas, yang dilanjutkan dengan datangnya awan hitam, petir, dan gempa bumi yang menghanguskan kaum tersebut.

14. Mukjizat Nabi Musa Alaihissalam. Allah SWT memberikan mukjizat-Nya kepada nabi Musa berupa sebuah tongkat yang dapat berubah menjadi seekor ular. Atas bantuan dari Allah SWT melalui tongkat tersebut, maka Nabi Musa dapat membelah laut merah sehingga beliau dan para pengikutnya dapat selamat dari kejaran Raja Fir’aun. Selain itu, Allah SWT juga memberikan mukjizat kitab Taurat kepada Nabi Musa, yang dikenal dengan perjanjian lama yang berisi ajaran pokok 10 perintah Allah SWT.

15. Mukjizat Nabi Harun Alaihissalam. Kisah Nabi Harun tidak bisa dilepaskan dari kisah Nabi Musa. Allah SWT telah mengkaruniakan kemampuan bahasa yang baik kepada Nabi Harun sehingga Nabi Musa memohon kepada Allah SWT agar kakaknya tersebut mendampinginya dalam menyampaikan ajaran-ajarannya kepada bani Israil. Selain itu nabi Harun juga sempat berjuang untuk memberantas penyembahan berhala yang dipimpin oleh Samiri, salah seorang tukang sihir kerajaan Fir'aun.

16. Mukjizat Nabi Zulkifli Alaihissalam. Nabi Zulkifli Alaihisalam merupakan anak dari Nabi Ayyub yang dapat selamat dari reruntuhan bangunan rumah Nabi Ayyub yang menewaskan seluruh anak-anak beliau. Nabi Zulkifli adalah salah satu utusan Allah SWT yang terkenal dengan kesabaran serta sifat dermawannya.

17. Mukjizat Nabi Daud Alaihissalam. Selain kitab Zabur yang diturunkan Allah kepadanya, Nabi Daud juga menerima berbagai mukjizat dari Allah SWT seperti berupa kemampuan untuk mengerti bahasa burung, memiliki kecerdasan akal, memiliki suara yang merdu, serta mampu melembutkan besi dengan menggunakan tangan kosong. Allah SWT berfirman dalam QS. Saba’ ayat: 10.Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Daud kurnia dari Kami. (Kami berfirman): "Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud", dan Kami telah melunakkan besi untuknya, (QS. Saba' Ayat: 10)

18. Mukjizat Nabi Sulaiman Alaihissalam. Allah SWT telah memberikan berbagai macam mukjizat kepada nabi Sulaiman, diantaranya adalah : Allah SWT mengkaruniakan kebijaksanaan yang luar biasa kepada Beliau, Mampu berbicara dan memahami bahasa binatang, serta mampu menundukkan Jin dan angin sehingga mereka mau menuruti kehendak Beliau.

19. Mukjizat Nabi Ilyas Alaihissalam. Nabi Ilyas merupakan utusan Allah SWT bagi kaun Bani Israil yang gemar menyembah patung yang diberi nama Ba’al. Akan tetapi kaum tersebut mengingkari apa yang diajarkan oleh Beliau. Oleh karena itulah Allah SWT menurunkan Adzab Bagi mereka berupa kemarau yang berkepanjangan serta hujan yang tidak mampu menyentuh bumi. Hal inilah yang membuat kaum Bani Israil insaf. Akan tetapi hal itu hanya bersifat sementara waktu, ketika rahmat Allah SWT telah datang, merekapun kembali ingkar atas rahmad dari Allah SWT tersebut. Sehingga Allah SWT kembali menurunkan adzab-Nya.

20. Mukjizat Nabi Ilyasa Alaihissalam. Nabi Ilyasa merupakan anak angkat dari Nabi Ilyas, dimana Beliau diutus untuk melanjutkan dakwah sang ayah angkat bagi kaum bani Israil. Beliau termasuk hamba Allah SWT yang terbaik, dimana ia diberikan mukjizat oleh Allah SWT dapat menghidupkan orang yang telah meninggal.

21. Mukjizat Nabi Yunus Alaihissalam. Nabi yunus berusaha menyebarkan ajaran Allah, namun ia tidak mendapat sambutan baik dari kaum Asyiria di Ninawa. Dalam perjalanannya setelah pergi dari Ninawa, kapal yang ia tumpangi diguncang topan kemudian sang nahkoda meminta salah satu dari penumpang untuk turun agar yang lain terselamatkan. dan diputuskan bahwa Nabi Yunus akan dikorbankan untuk ditenggelamkan ke laut demi keselamatan penumpang lainnya. Namun mukjizat Allah tiba, Nabi Yunus dimakan oleh seekor ikan yang kemungkinan adalah ikan paus, dan ditemukan masih hidup didalam perut ikan paus tersebut.

22. Mukjizat Nabi Zakaria Alaihissalam. Nabi Zakaria merupakan utusan Allah SWT bagi kaum bani Israil yang tinggal di Palestina. Beliau baru dikarunia keturunan ketika umurnya telah uzur. Hal ini dikarenakan istrinya yang bernama Isya adalah wanita mandul. Lalu Nabi Zakaria pun memanjatkan do’a kepada Allah SWT, dan akhirnya Allah SWT mengabulkannya dan mengirimkan nabi yahya sebagai anak atau keturunan Nabi Zakaria.

23. Mukjizat Nabi Yahya Alaihissalam. Nabi yahya lahir ketika ayahnya Nabi Zakaria telah berusia lanjut. Allah SWT mengkarunia Yahya kemampuan untuk mengetahui syariat serta memutuskan perkara manusia sejak ia masih kecil. Beliau terkenal sangat rajin dan gemar membaca.
Beliau memiliki kemampuan untuk menyelesaikan persoalan di antara manusia serta memberikan penjelasa kepada mereka tentang rahasia-rahasia agama, serta mengenalkan mereka pada jalan kebenaran dan mengingatkan mereka dari jalan kesalahan atau kebatilan.

24. Mukjizat Nabi Isa Alaihissalam. Selain kitab Injil yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Isa, Allah SWT telah memberikan berbagai macam mukjizat bagi Nabi Isa, diantaranya adalah : Beliau mampu berbicara dengan manusia lainnya ketika masih berada dalam buaian (masih bayi), Beliau lahir tanpa adanya seorang ayah, Beliau mampu membentu tanah menyerupai bentuk burung lalu meniupnya, dan tanah itupun menjadi burung.
Selain itu, Nabi Isa juga mampu menyembuhkan orang-orang yang buta, mampu menghidupkan orang-orang yang telah meninggal, serta mampu menurunkan makanan dari langit, dan Beliaupn akhirnya diangkat ke langit oleh Allah SWT ketika orang-orang Yahudi berusaha menyalibnya.

25. Mukjizat Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam. Mukjizat yang diterima Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam adalah kemampuan luar biasa yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad S.A.W untuk membuktikan kenabiannya. Adapun mukjizat terbesar yang diterima oleh Beliau Shalallahu Alaihi Wassalam adalah Al-Quran Al-Karim Selain itu, Allah SWT juga telah mengkaruniakan sebuah peristiwa yang luar biasa yaitu Isra’ dan Mi’raj kepada Nabi Muhammad S.A.W, dimana peristiwa tersebut berlangsung tidak sampai satu hari.
Pengutusan Nabi Muhammad S.A.W adalah berbeda dengan Nabi-Nabi sebelumnya, dimana Nabi Muhammad merupakan utusan Allah SWT bagi seluruh umat, sedangkan Nabi dan Rasul yang terdahulu hanya dikhususkan untuk kaum mereka saat itu saja.

Demikianlah Artikel 25 MUKJIZAT PARA NABI DAN RASUL ALLAH. semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi sahabat islami baik untuk menambah ilmu, maupun untuk sekedar menambah wawasan tentang 25 Mukjizat Nabi dan Rasul. Seandainya sahabat islami menemukan kesalahan baik dari segi penjelasan maupun penulisan, mohon kritik dan saran nya untuk kemajuan dan kebaikan bersama. Akhir kata, wassaLamuaLaikum warahmatuLLahi wabarakatuh.
Terimakasih dan semoga bermanfaat..

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel